Witamy na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 informacja, dokumenty

SZANOWNI PAŃSTWO !

Informujemy, że wnioski rekrutacyjne do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach
przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

 e-mail: psmglucholazy@jtr.pl

Wymagane zaświadczenie lekarskie można dostarczyć w późniejszym, możliwym do zrealizowania terminie, nie później niż do 25 września 2020 r..

Po złożeniu wniosku, sekretariat szkoły będzie się z Państwem kontaktować w celu przekazania szczegółowych informacji.

wniosek rekrutacyjny PSM w Głuchołazach
regulamin przyjmowania do PSM w Głuchołazach0
TEGOROCZNE BADANIA PRZYDATNOŚCI DO KSZTAŁCENIA ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH  od 15 czerwca 2020 r. do 13 sierpnia 2020 r  W DACIE I GODZINIE USTALONEJ INDYWIDUALNIE Z SEKRETARIATEM (15.00-19.00) w budynku PSM Głuchołazy, aktualnie ul. Bohaterów Warszawy 10 (LO, II piętro).
W celu szczegółowego ustalenia (rezerwacji) DATY ORAZ GODZINY przesłuchań prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły:
tel. 691142298
 e-mail: psmglucholazy@jtr.pl
Ze względu na panującą pandemię, na wniosek Rodziców lub Opiekunów badanie przydatności może się również odbyć w formie online.
Test służący badaniu przydatności zostanie zmodyfikowany i będzie zawierać tylko niezbędne minimum dostosowane do aktualnych warunków i pozwalające określić predyspozycje kandydata. Pozwoli na przeprowadzenie badań predyspozycji zarówno w szkole jak i online.
Z A P R A S Z A M Y !
 
Autor filmu promocyjnego: Andrzej Tabiś
Informacja komisji rekrutacyjnej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach:

 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach oferuje naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, trąbka oraz perkusja (w zależności od liczby posiadanych wolnych miejsc)

Nauka w szkole trwa
– w cyklu 6 – letnim – 6 lat
– w cyklu 4 – letnim – 4 lata
Warunki rekrutacji
– klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018 poz 966 z późn. zm.) oraz nie więcej niż 10 lat
– klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, przyjmuje sekretariat szkoły od 20 kwietnia 2020 r., do dnia poprzedzającego wyznaczony termin badania, w godzinach urzędowania.

Wymagane jest wypełnienie kryteriów uwzględnianych w przypadku uzyskania równorzędnych wyników podczas badania przydatności (oświadczenie). Niewypełniony kwestionariusz nie będzie brany pod uwagę.

Komplet dokumentacji kandydata obejmuje:

  1. wniosek o przyjęcie do szkoły – kwestionariusz;
  2. oświadczenie o kryteriach uwzględnianych w przypadku uzyskania równorzędnych wyników podczas badania przydatności;
  3. klauzula informacyjna RODO – przetwarzanie danych w związku z procesem rekrutacji;
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację zdjęć oraz nagrań audio – video z wizerunkiem oraz prezentacjami osiągnięć artystycznych dziecka – w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły wraz z informacją;
  5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (dostarczone w późniejszym, możliwym do zrealizowania terminie, nie później niż do 25 września 2020 r.)

Uwaga:

Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły należy składać na załączonych formularzach /wniosek rekrutacyjny PSM Głuchołazy/, która są do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły. Formularz zawiera dokumenty wymienione w punktach 1-4.

 * W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat, do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączyli opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Zakres i tematyka badania przydatności:

Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się badanie przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna) a także warunki psychofizyczne oraz predyspozycje do nauki gry na określonym instrumencie. Całość badania przeprowadzana jest według wcześniej opracowanego, jednakowego dla wszystkich kandydatów testu. Badanie przydatności dla każdego kandydata trwa ok. 15 minut.

Termin badania przydatności

Dyrektor Szkoły wyznaczył termin przeprowadzenia badania przydatności w dniach od 15 czerwca 2020 r., do 13 sierpnia 2020 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Komisja rekrutacyjna ustali i poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły (warunek: złożona prawidłowa dokumentacja oraz osiągnięcie określonego w regulaminie minimum punktów z badań przydatności) terminie do  14 sierpnia 2020 r.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Komisja rekrutacyjna ustali i poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (w zależności od posiadanych miejsc) w dniu 14 sierpnia 2020 r.

Wszystkie w/w listy zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz na stronie szkoły.

Zapisy pianino

Informacje dodatkowe

Szkoła nie daje uprawnień zawodowych

Przyszły uczeń zostaje poddany badaniom zdolności muzycznych. W celu zbadania słuchu musi zaśpiewać krótki fragment lub całą piosenkę, rozróżnić dźwięki wysokie od niskich, dźwięki pojedyncze od granych razem, powtórzyć krótką melodię zagraną przez nauczyciela lub pojedyncze jej dźwięki. Celem zbadania poczucia rytmu – kandydat musi powtórzyć – wystukać lub wyklaskać krótki schemat rytmiczny. Całość badania przeprowadzana jest według wcześniej opracowanego testu. Jeżeli uczeń wykaże się dobrym słuchem i poczuciem rytmu -sprawdza się jego warunki fizyczne. W przypadku przyszłych uczniów klas instrumentów dętych drewnianych i blaszanych może być wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie dętym.

W szkole istnieje możliwość wypożyczenia niektórych instrumentów. Uczniowie nieposiadający instrumentów mogą ćwiczyć w klasach w szkole.

W celu zainteresowania środowiska swoją ofertą Szkoła Muzyczna w Głuchołazach prowadzi działalność promocyjną między innymi poprzez organizowanie koncertów dla przedszkoli i szkół miasta oraz gminy Głuchołazy.

Wielkość czcionki
Kontrast
Click to listen highlighted text!